The privacy policy of the Sea Internatioanal Shipping Agent LTD Company

Pamatojoties uz Regulu Nr. 2016/679 par personas datu aizsardzību


Saturs:


1. Personas datu apstrāde
2. Privātuma politika
3. Personas datu apstrādes kategorijas
4. Personas datu apstrādes pamati
5. Personas datu apstrādes iemesli
6. Personas datu iegūšana
7. Personas datu glabāšanas laiks
8. Personas datu kopīga izmantošana
9. Personas datu aizsardzība
10. Klienta tiesības


Definīcijas:


Personas dati attiecas uz visu informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu (datu subjektu);
Personas datu apstrāde attiecas uz visām darbībām vai darbību kopām, kas saistītas ar personas datiem vai personas datu kopām, ko veic ar automatizētiem resursiem vai bez tiem; tas attiecas uz tādām darbībām kā datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atjaunošana, pārskatīšana, izmantošana, atklāšana, nosūtīšana, izplatīšana vai kā citādi darīšana pieejama, harmonizēšana vai apvienošana, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana;
Klients ir fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt ar atsauci uz identifikatoru, tādējādi izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā;
Klienta "vienošanās" attiecas uz jebkuru brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un nepārprotamu paziņojumu par subjekta vēlmēm, ar kuru subjekts skaidri apstiprina subjekta piekrišanu attiecīgo personas datu apstrādei;
Uzraudzītājs ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un resursus, kā arī nodrošina piekļuvi personas datiem;
Pilnvarotā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kuras vārdā tiek apstrādāti personas dati;
Mikrodati (sīkdatnes) ir nelieli teksta dati (saistīti ar vietņu apmeklēšanu), kas ir izveidoti un saglabāti klienta ierīcē (datorā, planšetdatorā, mobilajā tālrunī utt.), Apmeklējot SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD interneta vietnes;
Likumīgas intereses attiecas uz SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD uzņēmuma interesēm par augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, kā arī uz likuma normu, kas saka, ka datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav vairāk svarīgi nekā uzņēmums. Uzņēmums SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD patur tiesības apstrādāt personas datus objektīvi nepieciešamajā un pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu savlaicīgus, kvalitatīvus un ērtus pakalpojumus, kā arī izveidot un atbalstīt uzņēmuma iekšējos procesus tā, lai izvairītos no jebkāda krāpšana saistībā ar to;
Profilēšana attiecas uz jebkādu automatizētu personas datu apstrādi, kas izpaužas kā datu izmantošana, lai novērtētu īpašus ar personu saistītus personiskos aspektus, jo īpaši attiecībā uz tādu personu analīzi vai prognozēšanu, kas saistīti ar minētās personas personiskajām vēlmēm: interesēm, uzticamību, uzvedība, atrašanās vieta vai pārvietošanās, profilēšana tiek veikta, lai piešķirtu prēmijas, izveidotu un izplatītu individuālus piedāvājumus, kā arī lai pārsūtītu ziņojumus, kas tiek piedāvāti tikai tiešā mārketinga nolūkos (biznesa mērķiem) un nerada juridiskas sekas klientam.

Personas datu apstrāde


1. Uzņēmums SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD vāc, apstrādā, glabā, kopē, dzēš un aizsargā klientu personas datus, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, kas saistīti ar fizisko personu datu apstrādes sistēmu, uzņēmums SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD ievēro šādus principus:
3. likumīga un godīga personas datu apstrāde;
4. Personas datu apstrāde, kas saņemti īpašiem mērķiem.
5. nodrošināt, ka saņemtie personas dati ir atbilstoši un atbilstoši;
6. nodrošināt, ka saņemtie personas dati ir precīzi;
7. nodrošinot, ka dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams, un tiek izdzēsti, kad mērķis ir sasniegts;
8. nodrošināt, ka, apstrādājot personas datus, tiek ievērotas personu tiesības;
9. personas datu drošas glabāšanas nodrošināšana;
10. Garantējam, ka personas dati netiks koplietoti ar citiem uzņēmumiem vai ārpus Eiropas Savienības, vienmēr ievērojot drošu un atbilstošu aizsardzību, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Privātuma politika


1. Konfidencialitātes politika attiecas uz katra klienta personas datu apstrādi, kā arī uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientam. Politika sniedz informāciju par to, kā SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD vāc, apstrādā, glabā, kopē, dzēš un aizsargā klienta personas datus. SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD vienmēr nodrošina likumīgu un godīgu personas datu apstrādi.
Personas datu apstrādes kategorijas
1. Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem, un SEA INTERNATIONAL SHIPPING AGENT LTD ir tiesības apstrādāt šādu kategoriju: